Firma Handlowo-UsĹugowa WAX

wiolamoda.pl   to sklep internetowy prowadzÄcy sprzedaĹź wysyĹkowÄ oraz stacjonarnÄ odzieĹźy damskiej. 

WĹAĹCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO:

Sklep internetowy wiolamoda.pl jest prowadzony przez firmÄ Firma Handlowo â Uslugowa WAX, z siedzibÄ w Sosnowcu.

Nazwa banku: ING BANK ĹLASKI S.A.

Numer konta:04 1050 1360 1000 0092 1768 2443

Podmiotem ĹwiadczÄcym obsĹugÄ pĹatnoĹci online jest Blue Media S.A. 

1. POSTANOWIENIA OGĂLNE

1.1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie wyraĹźone sÄ w PLN,  w cenach brutto zawierajÄcych podatek VAT.

1.2. Wszystkie ceny w sklepie podane sÄ za 1 szt lub komplet w zaleĹźnoĹci od asortymentu.

1.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarĂłw znajdujÄcych siÄ w ofercie Sklepu.

2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMĂWIEĹ

2.1. ZamĂłwienie towaru nastÄpuje poprzez dodanie go do koszyka, wypeĹnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzeniem zamĂłwienia.

2.2. Klient moĹźe  skĹadaÄ  zamĂłwienie za poĹrednictwem strony www.wiolamoda.pl przez e-mail biuro@wiolamoda.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobÄ) oraz telefonicznie tel. 602470533. (pon.-piÄt. w godz. 8:00 - 16:00). ZĹoĹźenie przez Klienta zamĂłwienia telefonicznego lub mailowego nie jest jednoznaczne ze zĹoĹźeniem przez niego oferty zakupu. W takim przypadku moĹźemy wstÄpnie przygotowaÄ materiaĹ do odbioru osobistego w siedzibie firmy lub do wysyĹki.

2.3. ZamĂłwienia sÄ realizowane po zaksiÄgowaniu ĹrodkĂłw pĹatniczych na naszym koncie firmowym.

2.4. W przypadku zĹoĹźenia zamĂłwienia za poĹrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomoĹci naleĹźy wpisaÄ âZamĂłwienieâ, a w treĹci nazwÄ produktu wraz z linkiem asortymentu  Sklepu, gdzie dany produkt jest prezentowany oraz numerem telefonu Klienta.

2.5. Natychmiast po zĹoĹźeniu zamĂłwienia za poĹrednictwem strony internetowej Sklepu Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie, Ĺźe zamĂłwienie dotarĹo do Sprzedawcy.

2.6. KaĹźde zĹoĹźone zamĂłwienie potwierdzone jest poprzez pocztÄ e-mail. RĂłwnieĹź tÄ drogÄ przekazywane sÄ informacje o zaksiÄgowaniu wpĹaty na naszym koncie (w przypadku pĹatnoĹci z gĂłry) oraz o wysyĹce towaru. WysyĹka zamĂłwionych towarĂłw realizowana jest od poniedziaĹku do piÄtku, w terminie 48 godzin roboczych(staramy siÄ robiÄ to jak najszybciej). W przypadku dokonania zakupĂłw w przeddzieĹ weekendĂłw i ĹwiÄt, przesyĹka realizowana jest najbliĹźszego dnia roboczego po przerwie.

2.7. ZamĂłwienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, Ĺźe towar jest dostÄpny w magazynie lub u dostawcĂłw Sprzedawcy. ZamĂłwienie Klienta, w przypadku niedostÄpnoĹci ktĂłregoĹ z produktĂłw, moĹźe za zgodÄ Klienta:

- zostaÄ zrealizowane czÄĹciowo (bez brakujÄcego produktu),

- zostaÄ zrealizowane w terminie późniejszym (wydĹuĹźonym o czas oczekiwania na brakujÄcy produkt),

- zostaÄ anulowane w caĹoĹci.

2.8. Ĺšle wypeĹnione formularze nie bÄdÄ rozpatrywane.

2.9. Zakupione towary sÄ dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamĂłwieĹ.

3. FORMY PĹATNOĹCI

3.1. Sprzedawca oferuje nastÄpujÄce formy pĹatnoĹci:

- gotĂłwkÄ lub kartÄ w kasie, jeĹli odbiĂłr towaru nastÄpuje osobiĹcie,

- przelewem bankowym,

- przelewem elektronicznym w ramach systemu payu.pl.

3.2. Sprzedawca rozpoczyna realizacjÄ zamĂłwienia w chwili dokonania pĹatnoĹci przez Klienta.

3.3. W przypadku wyboru przez Klienta pĹatnoĹci przelewem bankowym, Sprzedawca realizuje zamĂłwienie po wpĹyniÄciu kwoty odpowiadajÄcej wartoĹci zamĂłwienia na rachunek Sprzedawcy. Okres pĹatnoĹci w ramach przelewu bankowego wynosi 7 dni roboczych. Po tym okresie zamĂłwienie jest anulowane.

4. KOSZTY WYSYĹKI I DOSTAWA TOWARĂW

Do kaĹźdego zamĂłwienia doliczane sÄ koszty przesyĹki. Koszt przesyĹki jest waĹźny w momencie zĹoĹźenia zamĂłwienia. Jest on rĂłwnieĹź uzaleĹźniony od wagi i gabarytĂłw paczki. ZamĂłwiony towar dostarczany jest za poĹrednictwem firmy kurierskiej âŚ..

PrzykĹadowe koszty  wysyĹki sÄ podane poniĹźej:

Istnieje rĂłwnieĹź moĹźliwoĹÄ odbioru osobistego w siedzibie firmy w Sosnowcu.

5. SPRAWDZENIE STATUSU PRZESYĹKI

Przed odebraniem przesyĹki kurierskiej Klient ma prawo w obecnoĹci kuriera sprawdziÄ stan przesyĹki w celu stwierdzenia ewentualnych ubytkĂłw lub uszkodzeĹ przesyĹki majÄcych miejsce w trakcie transportu oraz zaĹźÄdaÄ sporzÄdzenia protokoĹu szkodowego. Klient ma prawo odmĂłwiÄ odbioru przesyĹki, jeĹli po sprawdzeniu jej stanu okaĹźe siÄ, Ĺźe towar jest uszkodzony, przesyĹka nie zawiera wskazanego w zamĂłwieniu towaru, towar jest inny niĹź zamawiany. O zaistniaĹej sytuacji naleĹźy niezwĹocznie zawiadomiÄ obsĹugÄ Sklepu telefonicznie lub za pomocÄ poczty elektronicznej.

6. ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z USTAWÄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument moĹźe odstÄpiÄ od umowy i zrezygnowaÄ z towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny, w ciÄgu 14 dni od daty odebrania przesyĹki. Jest to moĹźliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie byĹ uĹźywany, pociÄty,  lub nie zostaĹ w Ĺźaden sposĂłb zniszczony. Razem z towarem naleĹźy zwrĂłciÄ otrzymany paragon lub kserokopiÄ faktury. wiolamoda.pl gwarantuje zwrot peĹnej kwoty wpĹaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyĹkÄ. Klient samodzielnie pokrywa koszty odesĹania towaru.

W przypadku reklamacji prosimy o przesĹanie wadliwego towaru do naszego sklepu na adres ul.DĹugosza 15/40 41-219 Sosnowiec. Koszty zwiÄzane z odesĹaniem reklamacji oraz koszty ponownego wysĹania sprawnego towaru ponosi wiolamoda.pl. Do reklamowanej przesyĹki naleĹźy doĹÄczyÄ paragon lub fakturÄ wraz z opisem przyczyny zwrotu. Towar zostanie wymieniony na peĹnowartoĹciowy jeĹźeli tylko bÄdzie to moĹźliwe. JeĹli nie bÄdzie moĹźliwoĹci wymiany towaru na nowy, peĹnowartoĹciowy, wiolamoda.pl zwrĂłci zamawiajÄcemu peĹnÄ kwotÄ wpĹaconÄ na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyĹkÄ. Za towar wadliwy uznaje siÄ taki, ktĂłry posiada wady, nie wynikĹe z powodu standardowego uĹźytkowania.

7. PARAGONY I FAKTURY

Do kaĹźdego zakupu otrzymasz od nas paragon fiskalny, bÄdĹş fakturÄ VAT. Na Ĺźyczenie Klienta SprzedajÄcy wystawia fakturÄ VAT. Po zaznaczeniu opcji âProszÄ o wystawienie faktury VATâ podczas skĹadania zamĂłwienia, faktura zostanie doĹÄczona do towaru.

Klient pragnÄcy otrzymaÄ fakturÄ VAT, musi wybraÄ tÄ opcjÄ podczas zakupu, wypeĹniajÄc wĹaĹciwe pola formularza danymi firmy, na ktĂłrÄ ma zostaÄ wystawiona faktura.